loading

Politika kvalitete

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija HCR-CTRO-a izravno ovisi o povjerenju korisnika u kvalitetu naših usluga. Poslovni se uspjeh bazira na izgradnji osjećaja korisnosti i neophodnosti na dugotrajnoj osnovi. Ostvarenje proizlazi iz načina i kvalitete rada koji polaze od stručnosti, prihvatljivosti metoda i  metodologija rada, te upotrebe suvremenih tehnologija. Suradnički poslovni odnosi i način poslovnog komuniciranja u toku priprema kao i stalna briga o korisniku usluga i poslije završetka obveza, odrednica je ponašanja svih radnika i suradnika HCR-CTRO-a.

Pod kvalitetom u HCR-CTRO-u podrazumijeva se ispunjavanje želja korisnika usluga te svih zainteresiranih strana koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili identificirane obradom marketinških podataka. Pored ispunjenja želja, potreba i zahtjeva korisnika usluge, kvalitetu određuje i zadovoljstvo zaposlenika i suradnika, partnera, vlasnika i društvene zajednice. Minimalna razina kvalitete je ispunjenje norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013.

Kvaliteta u djelatnostima HCR-CTRO-a nastaje na svakom radnom mjestu zaposlenika i vanjskog suradnika dok obavlja poslove i radne zadatke za tvrtku. Osiguranje kvalitete stoga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i uslužnim stupnjevima sve do završne analize korisnika, naknadnih savjetovanja, te stalne brige za naše korisnike usluga. Kvaliteta je potvrđena ako se poslije jedne aktivnosti HCR-CTRO-a isti korisnici vraćaju više puta. Svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant odgovornan je za kvalitetu Centra.  

Posebna je odgovornost HCR-CTRO-a u postupku ispitivanja opreme i certifikacije iste. Postupci ispitivanja i certifikacije opreme/proizvoda u HCR-CTRO-u provode se na nepristrani način, dostupni su svim naručiteljima i provode se potpuno samostalno. HCR-CTRO daje usluge certificiranja prema zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj te garantira povjerljivost podataka kroz svoje osoblje i usluge. HCR-CTRO jamči nediskriminirajuće uvjete pri korištenju svojih usluga koje su dostupne svim korisnicima bez obzira na veličinu, financijsku ili drugu moć te članstvo u nekom udruženju ili skupini.

Kvaliteta naših usluga jamči se sustavom kvalitete opisanim u Priručniku kvalitete i daljnjoj dokumentaciji u vezi s njim. Jamstvo kvalitete proistječe iz strogo definiranog sustava upravljanja, procesno orijentiranog, unutar koga su definirane funkcionalne i procesne nadležnosti te temeljem dokumentiranih odvijanja postupaka. Kvaliteta stoga proizlazi iz stručnog pristupa poslu, timskog rada i praćenja procesa u odnosu na svjetske trendove razvoja.

Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika jamči da se naši ciljevi kvalitete dostižu i racionalno realiziraju. Od djelatnika se očekuje maksimalan angažman u timskom radu na projektima, uvažavanje svih sudionika u radu, s maksimalnom slobodom inventivnosti u rješavanju stručnih problema unutar postavljenih ciljeva. Zadatak HCR-CTRO-a je da istovremeno omogući zaposlenicima materijalne resurse za rad i napredak u struci, edukaciju u stručnim usmjerenjima i rješavanje osjetljivih problema svakog pojedinca u skladu s mogućnostima HCR-CTRO-a, s ciljem zajedničkog zadovoljstva uprave i radnika.

Svi zaposlenici i vanjski suradnici dužni su surađivati u poboljšanju kvalitete naših usluga uz kvalitetno provođenje odgovarajućih postupaka navedenih u Priručniku kvalitete i pripadajućoj dokumentaciji, te istu poštovati kao obvezatnu službenu uputu.

U Zagrebu, 31.12.2018.

Direktorica: Katarina Markt