loading

Dodjela, produljenje valjanosti, suspenzija ili povlačenje certifikata

Uvjeti za dodjelu certifikata proizlaze iz Zakona, Pravilnika i normi i prema kojima se provodi postupak certificiranja.

1. Dodjela certifikata

Postupci certificiranja u Centru odnose se na certificiranje pojedinačnih proizvoda i to za :

Prvo vrednovanje značajki proizvoda - prva certifikacija (novi proizvod)

Godišnje ili izvanredno vrednovanje značajki proizvoda 

2. Proširivanje ili sužavanje potvrde

Proširivanje ili sužavanje opsega već izdanog certifikata nije predviđeno jer propisi daju okvir unutar kojeg se nešto može certificirati kao i rokovi važenja certifikata.

3. Ponovno vrednovanje

Ponovno vrednovanje se vrši istekom roka važenja certifikata, na zahtjev naručitelja ili uslijed prijave nadzornika MUP-RCZ-a koji prati certificirani proizvod u poslovima protuminskog djelovanja.

4. Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata o sukladnosti za strojeve za pripremu površine i pse za detekciju mina primjenjivati će se u situacijama kada je nemoguće obaviti godišnje vrednovanje zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremenski period od max. 3 mjeseca., uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S) te Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas), a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

5. Suspenzija ili povlačenje certifikata

U slučaju suspenzije ili povlačenja certifikata, Centar će poduzeti propisane radnje te o tome obavijestiti naručitelja i MUP-RCZ. Odluke o suspenziji ili povlačenju certifikata donosi Direktor.

Centar može suspendirati certifikat sukladnosti, na određeno vrijeme, na primjer u sljedećim slučajevima:

• ukoliko se monitoringom utvrdi da nije udovoljeno zahtjevima upotrebe opreme navedenim u izdanom certifikatu, ali su ti propusti takvi da ne opravdavaju ukidanje certifikacije;

• ili u slučaju neodgovarajućeg korištenja certifikata

ukoliko za poslove certificiranja nije izvršeno plaćanje u zakonskom roku

Centar će povući certifikat u sljedećim slučajevima:

• ukoliko naručitelj postupka certifikacije prestane sa obavljanjem djelatnosti;

• ukoliko su se zahtjevi ili odredbe standarda ili zakona promijenili i tvrtka koja ima certifikat ne može ili ne želi usuglasiti svoje poslovanje s tim izmjenama;

• ukoliko se monitoringom otkrije da je neudovoljavanje navodima iz certifikata ozbiljne naravi, kao na primjer opetovana povreda odredbe o sigurnosti i zaštiti na radu.