Sukladno čl. 10., st. 1, toč. 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Hrvatski centar za razminiranje – Centar za testiranje razvoj i obuku (HCR-CTRO d.o.o.) objavljuje

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u HCR-CTRO-u je Josipa Bogunović, savjetnica za kvalitetu.
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva, u skladu s propisima rada HCR-CTRO-a.

Pisani zahtjevi se dostavljaju:

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)