Uvjeti za dodjelu certifikata proizlaze iz normativnih dokumenata i pravilnika prema kojima se provodi postupak certificiranja.

1. Dodjela certifikata

Postupci certificiranja u Centru odnose se na certificiranje pojedinačnih proizvoda i to:

  • Prva certifikacija (certifikacija novog proizvoda) i
  • Periodična ili izvanredna provjera proizvoda (godišnja ili po nalogu HCR-a)
2. Proširivanje ili sužavanje potvrde

Proširivanje ili sužavanje opsega već izdanog certifikata nije predviđeno jer propisi daju okvir unutar kojeg se nešto može certificirati kao i rokovi važenja certifikata.

3. Ponovno vrednovanje

Ponovno vrednovanje se vrši istekom roka važenja certifikata ili uslijed prijave HCR-a koji prati certificirani proizvod u poslovima protuminskog djelovanja.

4. Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti u izvanrednim okolnostima

Produljenje valjanosti certifikata sukladnosti za strojeve i pse primjenjivati će se u situacijama kada je nemoguće obaviti godišnju provjeru zbog izvanrednih okolnosti, i to samo zbog otežanih, nepogodnih vremenskih uvjeta koji onemogućavaju postupak certifikacije na testnom poligonu.

Produljenje valjanosti certifikata izdat će se na vremenski period od max. 3 mjeseca., uz ispunjavanje uvjeta koji su navedeni u Izjavi o ispravnosti stroja za pripremu površine (Q-Izjava-7200-S) te Izjavi o ispravnosti psa (Q-Izjava-7200-Pas), a koja je potpisana i ovjerena od strane naručitelja postupka certifikacije.

5. Suspenzija ili povlačenje certifikata

U slučaju suspenzije ili povlačenja certifikata, Centar će poduzeti propisane radnje te o tome obavijestiti HCR. Odluke o suspenziji ili povlačenju certifikata donosi Direktor.

Centar može suspendirati certifikat sukladnosti, na određeno vrijeme, na primjer u sljedećim slučajevima:
  • ukoliko se monitoringom utvrdi da nije udovoljeno zahtjevima upotrebe opreme navedenim u izdanom certifikatu, ali su ti propusti takvi da ne opravdavaju ukidanje certifikacije;
  • ili u slučaju neodgovarajućeg korištenja certifikata
    ukoliko za poslove certificiranja nije izvršeno plaćanje u zakonskom roku
Centar će povući certifikat u sljedećim slučajevima:
  • ukoliko naručitelj postupka certifikacije prestane sa obavljanjem djelatnosti;
  • ukoliko su se zahtjevi ili odredbe standarda ili zakona promijenili i tvrtka koja ima certifikat ne može ili ne želi usuglasiti svoje poslovanje s tim izmjenama;
  • ukoliko se monitoringom otkrije da je neudovoljavanje navodima iz certifikata ozbiljne naravi, kao na primjer opetovana povreda odredbe o sigurnosti i zaštiti na radu.