English VersionHrvatska Verzija

Prigovori i žalbe

S obzirom da nam je zadovoljstvo naručitelja postupka certifikacije na prvom mjestu, veoma nam je važno da znamo vaše reakcije na naše usluge, bilo da su to pohvale, sugestije za unapređenje rada, prigovori ili žalbe. Svaka vaša poruka bit će razmatrana, a u slučaju prigovora ili žalbe, bit će vam odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

 POSTUPAK RJEŠAVANJA PRIGOVORA

 Vrste prigovora:    - prigovor na rad HCR-CTRO-a

                           - prigovor na rad voditelja postupka certifikacije

                           - prigovor na rad sa necertificiranom opremom

Rješavanje prigovora

Prigovori se mogu predati osobno ili putem pošte, a zaprima ih Tajnica uprave CTRO-a te ga uručuje Direktoru koji je odgovoran za rješavanje istog. O zaprimljenom prigovoru podnositelj se obavještava u pisanom obliku.

Direktor donosi odluku o pritužbi koristeći se prijedlogom rješenja. S danom donošenja odluke prigovor se smatra riješenim.  Obavijest o odluci dostavlja se podnositelju prigovora u roku mjesec dana od zaprimanja istog u HCR-CTRO.

Predmet se pohranjuje u arhivi CTRO-a i sadrži: izvornik prigovora, dokumente koji se odnose na rješavanje, izvještaj s prijedlogom rješenja, odluku direktora.

U slučaju da podnositelj prigovora, nezadovoljan prethodnim rješenjem, ponovi prigovor, postupak se provodi na način određen za rješavanje žalbi.

 

POSTUPAK RJEŠAVANJA ŽALBI

Žalbu može podnijeti naručitelj postupka certifikacije u slučaju preispitivanja bilo koje, po njega nepovoljne, odluke certifikacijskog tijela koja se odnosi na njegov željeni certifikacijski status.

Nepovoljne odluke uključuju:

- odbijanje prihvaćanja prijave za izdavanje certifikata

- odbijanje nastavka postupka certifikacije

- odluke o odbijanju, obustavi ili povlačenju certifikata sukladnosti

- sve druge aktivnosti koje sprečavaju dobivanje ili održavanje certifikata.

Žalbe se podnose u roku od 7 dana od dana stvaranja okolnosti zbog kojih je do žalbe došlo.

Mogu se predati osobno ili putem pošte, a zaprima ih Tajnica uprave CTRO-a.

O zaprimljenoj žalbi obavještava se Povjerenstvo za žalbe na provedbu postupka certifikacije. Postupak certifikacije koji je predmet žalbe stavlja se u stanje mirovanja dok rješavanje žalbe traje. Žalbe rješavaju članovi Povjerenstva te u cilju osiguranja neovisnosti, nepristranosti i objektivnosti, isti članovi nisu posredno ili neposredno bili uključeni ili povezani s aktivnostima na koje se žalba odnosi. O svome radu Povjerenstvo će direktoru podnijeti izvještaj, u roku od 15 dana od dana zaprimanje žalbe. Sastavni dio izvještaja je prijedlog načina rješenja žalbe.

 

Odluku o žalbi donosi direktor na temelju nalaza i prijedloga danih u izvještaju Povjerenstva.

Odluka direktora je konačna i ne može biti predmet ponovne žalbe.

O obrazloženoj odluci o rješenju žalbe direktor  obavještava podnositelja u pisanom obliku i, kada je primjenjivo, upućuje ga na eventualna pravna sredstva.